O firmie

Agencja Obrotu i Zarządzania Nieruchomościami LOKATA działa na rynku od 1996 r. Zajmujemy się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami.

Właściciel Marek Pietrasik jest prawnikiem, posiada licencje państwowe, tytuł doradcy rynku nieruchomości oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zatrudnia wykształconą i doświadczoną kadrę pracowników. Korzystanie z naszych usług daje gwarancję bezpieczeństwa i fachowej obsługi prawnej, na każdym etapie załatwiania sprawy.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – zakres wykonywanych usług:

mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa transakcji oraz wyszukanie kontrahenta gotowego sprzedać/kupić/wynająć nieruchomość:

 1. Przyjęcie zgłoszenia, omówienie strategii sprzedaży/kupna/wynajmu nieruchomości, zawarcie umowy pośrednictwa.

 2. Sporządzenie oferty, rejestracja w bazie danych Pośrednika oraz jej aktualizacja.

 3. Monitoring przez Pośrednika ofert na rynku sprzedaży/kupna/wynajmu nieruchomości pod kątem oczekiwań zgłoszonych przez Zamawiającego.

 4. Udział Pośrednika w prezentacjach nieruchomości.

 5. Przygotowanie protokołu uzgodnień i warunków transakcji.

 6. Spisanie umowy przedwstępnej sprzedaży/kupna nieruchomości lub umowy najmu.

 7. Skompletowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego i ich dostarczenie do notariusza.

 8. Udział Pośrednika przy zawieraniu aktu notarialnego.

 9. Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz obecność Pośrednika przy przekazywaniu nieruchomości nowonabywcy lub najemcy.

Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi – zakres wykonywanych usług:

 • Prowadzenie wykazu właścicieli lokali i ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz przechowywanie dokumentacji technicznej.
 • Zapewnienie przeprowadzenia okresowych obowiązkowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Nadzorowanie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości klatek schodowych i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, terenów zielonych oraz chodników i jezdni mieszczących się w granicach nieruchomości.
 • Zawarcie umów z dostawcami i usługodawcami świadczeń w zakresie usług komunalnych i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją. W przypadkach gospodarczo uzasadnionych, wnioskowanie do Wspólnoty o ich rozwiązanie.
 • Zapewnienie wykonawstwa konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywania napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających użytkownikom lokali korzystanie z oświetlenia, zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, gazu, centralnego ogrzewania, domofonu i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej.
 • Zapewnienie możliwości jak najszybszego usunięcia awarii i jej skutków.
 • Nadzorowanie wykonywania prac remontowych, zgodnie z uchwałami Wspólnoty.
 • Reprezentacja Wspólnoty w sprawach jej dotyczących przed odpowiednimi władzami i instytucjami.
 • Przygotowanie projektów planów gospodarczo-finansowych i korekt tych planów.
 • Przygotowanie rozliczeń finansowych wynikających z zatwierdzonych planów.
 • Prowadzenie spraw finansowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej.
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 15 dni przed terminie zebrania sprawozdawczego.
 • Wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych bądź pomocy społecznej.
 • Naliczanie każdemu właścicielowi lokalu zaliczek, których wysokość wynika z rocznego planu kosztów, uchwalonego przez Wspólnotę.
 • Powiadamianie właścicieli lokali o wszystkich podwyższeniach lub obniżeniach cen jednostkowych za świadczenia dotyczących usług komunalnych, mające wpływ na wysokość opłat płaconych przez członków Wspólnoty.
 • Przedstawienie Zarządowi Wspólnoty propozycji ubezpieczenia nieruchomości.

Cennik

Za wykonywanie czynności zarządzania nieruchomością wspólną Agencja Lokata pobiera wynagrodzenie w wysokości 0,60 PLN / m2 powierzchni użytkowej.
W uzasadnionych przypadkach stawka ta może podlegać negocjacjom.

Wykaz administrowanych budynków (przejdź)


Licencje i certyfikaty

                

 


Przynależność do organizacji zawodowych

 Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy Polska Federacja Rynku Nieruchomości w WarszawieMLS - internetowy system wymiany ofertPolska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Gdańsku